Krótki wstęp na temat wystaw


W wystawach mogą uczestniczyć wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce oraz psy z zagranicy z rodowodami wydanymi przez organizacje kynologiczne uznawane przez FCI.


W Polsce organizuje się wystawy kilku rang: krajowe, międzynarodowe, klubowe, championów.  Osobno sędziuje się psy, osobno suki.


Jeżeli chcemy aby nasz pies wziął udział w wystawie musi spełniać on następujące warunki:

  • musi mieć świadectwo pochodzenia czyli rodowód (także: "w przygotowaniu"),

  • ukończone co najmniej 3 miesiące (klasa baby),

  • właściciel musi go zgłosić na wystawę około jeden-dwa miesiące wcześniej (wg indywidualnych wymogów danej wystawy)

Psy na wystawie otrzymują następujące oceny:
doskonała - niebieski kolor wstążki (dla psów w niewielkim stopniu odbiegających od wzorca)
bardzo dobra - czerwony kolor wstążki (dla psów w sporym stopniu odbiegających od wzorca)
dobra - zielony kolor wstążki (dla psów w dużym stopniu odbiegających od wzorca)


Sędzia w ocenie kieruje się znajomością wzorca.
Ocena sędziego jest niepodważalna, jednak jak każda ocena odnosząca się do żywego organizmu, jest ona subiektywna. Stąd dokładne określenie kiedy (w dniu wystawy) pies jest "doskonały", "bardzo dobry" lub "dobry", jest praktycznie niemożliwe. Pies reaguje swym wyglądem oraz zachowaniem nie tylko na stałe, codzienne warunki utrzymania, ale też na wystawie na: stres wywołany dużą ilością innych psów, warunki transportu, udziela mu się zdenerwowanie właściciela/wystawcy.


Medale:

możliwe do uzyskania na wystawie przeznaczone są tylko dla psów z oceną doskonałą
Medal złoty - I lokata; ocena doskonała
Medal srebrny - II lokata; ocena doskonała
Medal brązowy - III lokata; ocena doskonała.


Możliwe lokaty uwzględnione w opisie: I - IV. Jeżeli nasz pupil jest zakwalifikowany jako już np. piąty, sędzia w opisie nie podaje jego ogólnej lokaty (miejsce psa/suki "łamane" przez ilość konkurentów w danej klasie). Lokata, jak i inne oceny w każdej klasie (za wyjątkiem "porównania"), podawana jest odrębnie dla psów i dla suk. Wyjątkiem tu mogą być wystawy klubowe, gdzie sędzia może podać konkretną lokatę danego psa/suki, niezależnie od lokaty, którą wśród konkurentów uzyska.


Na wystawach występują następujące klasy:


Klasa baby (od 3 do 6 miesięcy) i szczeniąt (od 6 do 9 miesięcy) jest to klasa dla psów młodych, początkujących. Dobrze jest pierwszy raz wystawić psa w tej klasie, gdyż przygotowuje go to do następnych występów. Niedociągnięcia związane z przygotowaniem psa i właściciela można w tej klasie wybaczyć.
W klasach baby i szczeniąt pies może otrzymać oceny:
WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO)
OBIECUJĄCY (OB)
MAŁO OBIECUJĄCY (MO)

Ocena w tej klasie nie zalicza się jeszcze do ocen wystawowych wymaganych do uzyskania statusu psa/suki tzw. "hodowlanej" - jest to jakby ocena "wstępna".


W klasie młodzieży (od 9 do 18 miesięcy) występują psy młode, jeszcze rozwijające się. Pies, który zajmie I lokatę w tej klasie oraz otrzyma ocenę doskonałą może (ale nie: "musi") otrzymać tytuł Zwycięzcy Młodzieży. Ocena w klasie młodzieży uzyskana powyżej 15 miesiąca życia zalicza się do ocen wystawowych wymaganych do uzyskania statusu psa/suki tzw. "hodowlanej".


Klasa pośrednia (od 15 do 24 miesięcy) jest dla psów jeszcze nie dorosłych, ale jeszcze młodych. Pies, który zajmie tu I lokatę i otrzyma ocenę doskonałą może (ale nie: "musi") uzyskać CWC - Certyfikat Na Championa Krajowego i CACIB - Certyfikat na Championa Międzynarodowego w wypadku wystawy międzynarodowej.


Klasa otwarta (od 15 miesięcy) przeznaczona jest dla psów dorosłych. Pies, ktory zajmie I lokatę i otrzyma tu ocenę doskonałą może uzyskać CWC - Certyfikat Na Championa Krajowego i CACIB - Certyfikat na Championa Międzynarodowego w wypadku wystawy międzynarodowej.


W klasie użytkowej występują psy z certyfikatami użytkowości. Są to psy, które mają udokumentowane ukończenie odpowiedniego kursu i pozytywne (uzyskanie łącznej wymaganej ogólnej ilości punktów za wykonanie odpowiednich poleceń) zdanie egzaminu np. na psa obrończego, lub zaliczone próby pracy w wypadku psów myśliwskich. Psy/suki mogą otrzymać tu CWC - Certyfikat Na Championa Krajowego oraz CACIB - Certyfikat na Championa Międzynarodowego w wypadku wystawy międzynarodowej.


Klasa championów jest dla psów/suk z udokumentowanymi championatami (CWC, CACiB) - krajowymi lub międzynarodowymi. Mogą otrzymać CWC - Certyfikat Na Championa Krajowego i CACIB-Certyfikat na Championa Międzynarodowego w wypadku wystawy międzynarodowej.


Klasa weteranów przeznaczona jest dla psów powyżej 8 roku życia. W klasie tej konkurują wzajemnie raczej poszczególne hodowle niż indywidualne egzemplarze psów/suk pokazując, ze i ich pies/suka w starszym wieku są równie jak w okresie ich młodości zadbane i reprezentacyjne, a także pełne wigoru. Potomstwo wystawianych tu psów/suk może także dziedziczyć genetycznie np. długi okres witalności rodziców i dziadków.

 

 

Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu (zwanego w skrócie CWC/CAC) na wystawowego championa Polski. W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC/CAC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski

 

Młodzieżowy Championat Polski
Tytuł może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie wymaga się określonego przedziału czasu.

 

Międzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.) oraz Międzynarodowy Championat Wystawowy (C.I.E.)
Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i/lub C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.
Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res.CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).

Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Wystawowy (C.I.E.).
Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego PSY RAS PODLEGAJĄCE PRÓBĄ PRACY muszą spełnić następujące warunki:
- uzyskać cztery wnioski CACIB w trzech krajach od trzech różnych sędziów,
- pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień

 

Zasady przyznawania Międzynarodowego Championatu Piękności (C.I.B.).

Do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności PSY RAS PODLEGAJĄCE PRÓBĄ PRACY muszą spełnić następujące warunki:

- uzyskać dwa wnioski CACIB w dwuch różnych krajach od dwuch różnych sędziów,

- uzyskać dyplom z konkursu pracy psów myśliwskich i otrzymać minimum 75% punktów z maksymalnej ilości jaką można uzyskać na danym konkursie.

- pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień